Disclaimer

Vertalen…

Auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van de website van CASA MIRA, de daarin opgenomen gegevens en informatie waaronder: teksten, afbeeldingen, grafica en andere objecten, programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren toe aan CASA MIRA en worden beschermd door wetgeving.

Oneigenlijk gebruik van de website, de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regels, privacy, publicatie en communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijke dient vooraf schriftelijke toestemming van CASA MIRA te worden verkregen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

CASA MIRA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan.
Vermeende schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek aan de website, of het tijdelijk niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.
Veranderingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kosten worden aangebracht.
Indien u meent dat op deze website niet geautoriseerd gebruik is gemaakt van beschermde gegevens van derden, verzoeken wij dit direct schriftelijk te melden aan Snel Huur Wonen. Na onderzoek dan wel overleg, zullen deze onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.

Misbruik

CASA MIRA behoudt zich het recht voor bij naar zijn oordeel gebleken inbreuk, misbruiker te weren van de internetsite en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde rechter zijn rechten veilig te stellen.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat het gebruik van de CASA MIRA website en de inhoud van deze disclaimer het Franse recht van toepassing is, de versie in de Franse taal is doorslaggevend.